Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

úvod výzva petice osvěta facebook ke stažení kontakty

Celé znění petice

Petice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Smlouvě o fungování EU článku 227

Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a europoslance České republiky, aby co nejefektivněji čelili jakýmkoliv tendencím Evropské unie majícím za cíl celoevropské zpřísnění podmínek pro držení legálních soukromých zbraní ve společnosti, a to zejména formou „sjednocování legislativy“ členských států EU.

Taktéž tímto tlumočíme svoji vůli nejvyšším orgánům Evropské unie: jsme plně pro zachování práva umožňujícího bezúhonnému občanovi nabývat a nosit zbraň související s jeho svobodou a principy demokratického státu, obhajujeme možnost každého občana ČR na efektivní a spravedlivou obranu. Prostřednictvím této petice proto důrazně protestujeme proti snahám Evropské komise o další regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků a považujeme stávající legislativní podmínky v této oblasti v České republice za naprosto vyhovující a bezproblémové.

Prohlašujeme tímto dále, že jakékoli další úpravy zákonů v této oblasti by proto měly být do budoucna vedeny ne na evropské úrovni, ale měly by být výhradně řešeny vlastní legislativou jednotlivých členských států, a to vždy pouze po nezbytné celonárodní diskuzi.

Petiční výbor ve složení

  • Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Pod Barvířkou 5, Praha 5, PSČ: 150 00
  • Jiří Schams, nprap. v.v., Kubelíkova 10, Praha 3, PSČ: 130 00
  • Jaroslav Pekařík, Ivaň 241, PSČ: 691 23
  • Ing. Ivo Hofman, Hypšmanova 953, Praha 4, 149 00

Petici zasílejte na:
Mgr. Pavel Černý, Euro Security Products, Hyacintová 20, Praha 10, 106 00

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. - dále viz příloha)

Poznámka:
Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána:

  • Parlamentu České republiky
  • Senátu České republiky
  • Europoslancům České republiky
  • Evropskému petičnímu výboru
  • Eurokomisaři pro vnitřní záležitosti

Přílohy

Listina základní práv a svobod

Plné znění Základní listiny práv a svobod naleznete na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

ZÁKON 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").
(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

§ 3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.
(2) Petiční výbor není právnickou osobou.
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

§ 4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

§ 5
Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

§ 6
Vzešla-li petice ze shromáždění, platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 Zákona o právu shromažďovacím (viz níže) s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Společná ustanovení
§ 7
Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech.

§ 8
Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu svěřena.

§ 9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Článek 227 ze Smlouvy o fungování EU (bývalý článek 194 Smlouvy o ES)

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v některém členském státě má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Unie a která se jich přímo dotýká.

Petice ke stažení

Čím více podpisů pod sebou naše petice bude mít, tím méně prostoru budou mít politici k tomu, aby ji jen tak smetli ze stolu a museli ji brát zcela vážně! Pomozte nám, stahněte si petici a petiční archy, vytiskněte je a pomožte nám přidat po petici další podpisy. Jedná se i o vaši věc!

Podepsané archy zašlete poštou na naši korespondeční adresu (viz výše). Děkujeme.